Search
× Search


ข่าวประชาสัมพันธ์


14 กุมภา Happy Valentine's Day
Ninnari Mankong

14 กุมภา Happy Valentine's Day

[14 กุมภา Happy Valentine's Day]

SWU Dorm 22th Anniversary

We❤️Dorm SWU

กิจกรรมวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

เวลา 8.00 - 9.00 น. ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป

เวลา 9.00 - 12.00 น. บริจาคโลหิต

(บันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 6 ชั่วโมง)

สถานที่จัดกิจกรรม : ณ อาคารบริการกลาง (อ๊อกตะ) ชั้น 1 ส่วนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Print
183 Rate this article:
5.0

ติดต่อสอบถาม

ส่วนกิจการหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
หมายเลขโทรศัพท์ 037-395508
                 fACEBOOK
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by Srinakharinwirot University
Back To Top